Diclaimer NL and UK versions

NL version:

Disclaimer voor www.offshoreprojectsupport.com
Niels Noordeloos, eigenaar van Offshore Project Support, hierna te noemen OPS, verleent u hierbij toegang tot www.offshoreprojectsupport.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

OPS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OPS.

OPS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OPS.

In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OPS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OPS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OPS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen, tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Page Disclaimer

UK version:

Disclaimer for www.offshoreprojectsupport.com
Niels Noordeloos, owner of Offshore Project Support, hereinafter referred as OPS, grants you access to www.offshoreprojectsupport.com (“the Website”) for your information and publishes texts, images and other materials.

OPS reserves the right to modify or remove content at any time without notice to or from you.
The information on this Website is intended to be nonobligatory and not a  binding offer to reach an agreement. Agreements are only come to by accepting a specified quotation of OPS.
OPS endeavors to renew of modify the content of the Website as often as possible for an update and/or supplement. Despite this care and attention it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
The services offered on the website are provided without warranty of any kind or claim to accuracy. These materials can change at any time without prior notification of OPS.

In particular, any prices on the website are subject to type-and programming errors. For the consequences of such errors no liability is accepted. No contract is concluded on the basis of such errors.
For the Website included third-party hyperlinks to websites or services OPS is never responsible for any liability.

All rights of intellectual property concerning these materials are within and of OPS.
Copying, distribution and any other use of materials on this website is not permitted without written permission of OPS, except and only to the extent otherwise provided in regulations, unless otherwise stated in specific materials.